KWALITEISTSWAARBORGING

Inschrijving in de Kamer van Koophandel

iNARA PRAKTIJK staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel KVK te Den Haag.

ORGANISATIE

Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de volgende organisaties en werk ik volgens de daarbij behorende beroeps- en gedragscode:

NVPA  (Nederlandse Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen)
VGVZ  (Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen)
RBCZ  (Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
SKGV  (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
SCAG  (Stichting geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen)
AGB
    (Algemeen GegevensBeheer)

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau certificeert en registreert. Haar leden mogen de beschermde titel Registertherapeut BCZ® voeren. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

 

REGISTRATIENUMMERS & CODES 
NVPA lidnummer 103927
RBCZ licentienummer 170530R
VGVZ lidnummer 81531
SKGV registratienummer 1010081531
SCAG lidnummer 11867
AGB persoonlijk 94102478
AGB praktijk 94062983
KVK KVK Den Haag 66650895
VERTROUWELIJKHEID

De geestelijk verzorger is, net als een medisch specialist, gebonden aan een ambts-en beroepsgeheim en aan een ethische beroepscode. Hij heeft altijd een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht van de geestelijk verzorger waarborgt de bescherming van persoonlijke levenssfeer van cliënten. Het is van essentieel belang dat mensen vrijuit, veilig en vertrouwelijk hun gesprekken kunnen voeren. Daarom hebben alle gesprekken een vertrouwelijk karakter en vallen onder het ambtsgeheim van de geestelijk verzorger.

PRIVACY

Zekerheidshalve heeft de geestelijk verzorger de zwijgplicht over alle feiten en gegevens welke hij ambtshalve te weten is gekomen. Er wordt niets met derden besproken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt. Er wordt alleen contact met derden (bv. huisarts) opgenomen na overleg en met schriftelijke toestemming van de cliënt. Daarnaast heeft de geestelijk verzorger ook een verschoningsrecht. Het verschoningsrecht is het recht om af te zien van het geven van een getuigenis voor de rechter of het beantwoorden van bepaalde door de rechter of door politie en justitie gestelde vragen. Onder het verschoningsrecht valt alles wat de beroepsbeoefenaar in de uitoefening van zijn beroep te weten is gekomen.

Vanwege het ambts- en beroepsgeheim en verschoningsrecht kan de geestelijk verzorger een plek bieden waarin mensen vrijuit en vertrouwd kunnen spreken. Zo een of dergelijk gesprek voelt vrij, veilig en zonder gêne. De cliënt moet er immers niet aan denken dat zijn/haar geheimen op straat komen te liggen. Bescherming van medische- en privégegevens is van essentieel belang. Wat de cliënt de therapeut in vertrouwen vertelt, blijft ook tussen hun beiden. Hierdoor kan alles vrijuit besproken worden.

KLACHTENREGELING

Alle therapeuten aangesloten bij de NVPA zijn gehouden aan de richtlijnen van de beroepscode. De therapeut valt onder het klachtrecht van de NVPA, en voor tuchtrecht onder de koepel RBCZ, met als tuchtcommissie de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Als geregistreerd lid val ik dus onder de klachtenregeling van deze beroepsorganisaties. Ik werk volgens bepaalde afspraken die deze beroepsorganisaties gemaakt hebben. Deze klachtenregeling is toegankelijk voor cliënten en andere belanghebbenden.

Als u ontevreden bent over de begeleiding of behandeling, stel ik het op prijs dat ik de gelegenheid krijg om er met u over te praten. Als de uitkomst niet bevredigend is, en u wilt toch een klacht indienen dan kunt u bij het RBCZ terecht. U kunt het beste uw klacht online via het klachtenformulier indienen. Zie voor het indienen van een klacht het tuchtcollege TCZ.